Pest Claudia Augusta 2019

Art. 1

La Biblioteca provinziala taliana "Claudia Augusta" de Balsan istituësc n pest por teses de diplom, de laurea spezialistica y de inrescida d'interes provinzial por cöie adöm y documenté i aspec desvalis dla vita y dla cultura dl post y por slarié insciö fora süa conescënza.

Art. 2

A chësc pest ti pó pormez dötes les porsones scrites ite a universités talianes, europeiches o che les á frecuenté tl cheder de barac danter les universités preodüs dal'Uniun europeica y á scrit na tesa d'interes provinzial por talian. La domanda de partezipaziun al pest mëss gní dada jö cina ai 4 d'otober dl 2019 ore 12.

Art. 3

La Direturia dla Biblioteca deliberëia l'atribuziun dl pest; süa amunta depënn dala valutaziun arjunta. Por l'ann 2019 vëgnel assegné chisc pesć:

  • 12 pesć da 625,00 euro brutto por teses che á arjunt 110 y lalt
  • 10 pesć da 375,00 euro brutto por teses che á arjunt na nota danter 106 y 110
  • 9 pesć da 250,00 euro brutto por teses che á arjunt na nota danter 100 y 105

Art. 4

Sce n valgönes categories de pesć ne vëgn nia assegnades vëgn la soma che resta partida sö danter les atres categories.

Art. 5

Chësta bandida reverda teses de laurea presentades tl ann academich corënt y ti dui agn academics da denant. Les teses adatades, che vëgn stlütes fora por mancianza de fonds, vëgn valutades ti agn do.

Art. 6

Por 7 teses presentades ti agn dan da chi dá dant te chësta bandida (art. 5), che n'é nia gnüdes stlütes fora deache al n'ê nia plü fonds tl ann da denant y/o cun na nota che ne fej nia pert dles valutaziuns dades dant te chësta bandida, mo impó d'interes por la documentaziun locala, vëgnel odü danfora n pest de 187,5 euro brutto, do che al é gnü scrit fora i formulars y les detlaraziuns preodüdes.

Art. 7

La domanda de partezipaziun al pest scrita fora sön papier scëmpl che desmostra la valutaziun arjunta mëss gní presentada cina alplü tert les 12.00 dl vëndres, ai 4 d'otober dl 2019 ala:

Biblioteca provinziala taliana

“Claudia Augusta”

Via Marconi 2

39100 Balsan

Tel. 0471 264444

E-mail: info@bpi.claudiaugusta.it

Lapró mëssel ester chësta documentaziun:

  • n’autozertificaziun de laurea cun la valutaziun arjunta
  • na copia dla tesa sön papier te na verjiun liada (nia cun na spirala) y öna na copia tl format PDF (CdRom, tle USB, injunta e-mail)
  • l’abstract

Compilaziun y sotescriziun dl formular de consegnaziun sciöche azetaziun dla bandida y dl contrat, sciöche ince l'autorisaziun ales anuzadësses y ai anuzadus da podëi consulté la tesa y eventualmënter da podëi fá fotocopies tl respet dles normes varëntes.

Art. 8

Les domandes dades jö do dal termin preodü tl art. 6 de chësta bandida pó gní presentades danü y pó ciamó n iade gní ametüdes, aladô dla desponibilité di fonds; les domandes che vëgn dades jö massa tert vëgn a vigni moda ejaminades l'ann do.

Art. 9

La data dla premiaziun ti vëgn lasciada alsavëi ales porsones interessades tres posta eletronica o posta eletronica zertificada (PEC) o en caje tres lëtra racomanada.

Art. 10

La Biblioteca fej la cataloghisaziun y l'inventarisaziun dla tesa che vëgn metüda a desposiziun dl publich por la consultaziun tla sënta dla Biblioteca.